Hit Anywhere by nolberto82
Game Genie
AESTASVG
AEVTASVL
Infinite Health by hybrid
Game Genie
SXNVZYSA
Infinite Lives by hybrid
Game Genie
SXVKGZVG
Infinite Time by nolberto82
Game Genie
OXSXASPX

Invincibility (blinking) by hybrid
Game Genie
ESOTOPEY
Jump in Midair by nolberto82
Game Genie
AXNPNOSZ
TXNOEPGO
OONOOPIE
AZKOSOVT
AAKOVOGT
NYKONPGE
OZEYENNN
PAEYONNY
SAEYXNNN
GTEYUNNN
GAEYKNNY
ZGEYSNNN
ATEYVNNY