GENIE
SUVNUTVI

23 23, 33 33, etc

23 23, 33 33, etc

RAW
9BB5:??:2F
9BBD:??:42