Languages Size CRC32 Region Serial
Japanese 192K 491D8CDB Japan NAM-FP-4900
GENIE
SLNXYEVS