Languages Size CRC32 Region Serial
English 0K Unknown USA SLUS-20903
Master Codes
(M) Must Be On by Codejunkies
ARMax
FPXV-AZFJ-6R61B
BJC8-DJCA-WMYU1
Enable Code (Must Be On) by Code Master
Codebreaker v7+
B4336FA9 4DFEFB79
1919743D 75135F21
E83F116F F3A27264
53EAC98F 5A3B840C
Enable Code (Must Be On) by Code Master
Codebreaker v7+
B4336FA9 4DFEFB79
1919743D 75135F21
E83F116F F3A27264
53EAC98F 5A3B840C
Enable Code (Must Be On) by Code Master
Codebreaker v7+
B4336FA9 4DFEFB79
1919743D 75135F21
E83F116F F3A27264
53EAC98F 5A3B840C
Enable Code (Must Be On) by Code Master
Codebreaker v7+
B4336FA9 4DFEFB79
1919743D 75135F21
E83F116F F3A27264
53EAC98F 5A3B840C
Enable Code (Must Be On) by Code Master
Codebreaker v7+
B4336FA9 4DFEFB79
1919743D 75135F21
E83F116F F3A27264
53EAC98F 5A3B840C
Enable Code (Must Be On) by Code Master, Myria
Codebreaker v7+
B4336FA9 4DFEFB79
1919743D 75135F21
E83F116F F3A27264
798902CD 213AD8F0
Enable Code (Must Be On) by Code Master
Codebreaker v7+
B4336FA9 4DFEFB79
1919743D 75135F21
E83F116F F3A27264
53EAC98F 5A3B840C
Enable Code (Must Be On) by Code Master
Codebreaker v7+
B4336FA9 4DFEFB79
1919743D 75135F21
E83F116F F3A27264
53EAC98F 5A3B840C
Enable Code (Must Be On) by Code Master
Codebreaker v7+
B4336FA9 4DFEFB79
1919743D 75135F21
E83F116F F3A27264
53EAC98F 5A3B840C
Enable Code (Must Be On) by Code Master
Codebreaker v7+
B4336FA9 4DFEFB79
1919743D 75135F21
E83F116F F3A27264
53EAC98F 5A3B840C
Enable Code (Must Be On) by Code Master
Codebreaker v7+
B4336FA9 4DFEFB79
1919743D 75135F21
E83F116F F3A27264
53EAC98F 5A3B840C
Enable Debug Menus At Boot [View Note] by punk7890
Codebreaker v7+
2016ED18 00000000
D06537C2 0000FBFF
2054F214 00000001
D06537C2 0000F7FF
2054F214 00000004
D06537C2 0000FEFF
2054F214 00000005
D06537C2 0000FDFF
2054F214 00000006
D06537C2 0000FFFE
2054F214 00000007
D06537C2 0000FFF7
2054F214 00000008
Infinite Life Energy by Codejunkies
ARMax
8GNY-RREP-VZ1FP
DXVK-EDQV-94ZNT
K0JN-6DQF-9VUPK
ANYR-86YK-UXKYU
Infinite Weapon Energy by Codejunkies
ARMax
YZ2F-B7V6-2MQZH
AJZ8-0ZCE-9VB57
Level 99 by Codejunkies
ARMax
8ZAT-F6ZU-DJ80N
FPM2-UXKY-3GKKT
Max Life Energy by Codejunkies
ARMax
MYNC-BYA9-1PKR1
02V6-426N-0K625
Max Weapon Energy by Codejunkies
ARMax
6KCG-ZDXD-85AZG
YHBZ-A8AH-JPJJ0
Max Zenny by MadCatz
Gameshark v3-4 / Xploder v4
760889D0 00000000
 284E8366 1CD1A03E
Max Zenny by MadCatz
Gameshark v3-4 / Xploder v4
284E8366 1CD1A03E
Max Zenny by Codejunkies
ARMax
9JZ0-473Y-PK6Y1
2ZJ6-GYD0-R1VQK
Max/Infinite All Items by Codejunkies
ARMax
3VJQ-A041-A30KG
ABR3-5KH5-2J6ZC
6KE8-FGY6-JC6HC
YTW0-XUDN-DD463
GG13-DDRT-818XN
T30J-E67B-XZ9XP
74D4-J7UC-FRRQQ
WP0D-V6A1-PH4VJ
CAG1-GK3E-B1R25
XJ5U-F1Z1-MU8Y6
8BCB-121Z-4V42R
PB71-XVU9-9MQU0
47N8-Z9H0-QUE08
7Q0N-2PY5-2XEGK
TXAU-KF34-479E1
UM0N-1WVR-U3DN1
FKP8-WHVF-W4RFV
0KUQ-0DKG-WG2W8
UF0F-X9MH-7MH7P
TFNZ-EHKA-6VWVH
EYDC-HTYB-YR68T
NTQY-A2D0-PG9V5
H6PV-2361-A4VH3
205E-T4N5-MMEHQ
2J9H-2GU0-YT0D3
DQ5Z-YGJ8-YD37F
M1A6-0C1F-MCHTU
PA0V-N7G4-YP91P
E6P5-84KC-13ADK
U39N-8Z0H-UKWEY
22V1-9H8T-CQ37M
603E-8NW3-FUUFH
Must Be On by MadCatz
Gameshark v3-4 / Xploder v4
76017110 00000000
 7700019B 072C1955
 9808B4F1 78D0BBAE
Must Be On by MadCatz
Gameshark v3-4 / Xploder v4
9808B4F1 78D0BBAE
Quick Level Up by Codejunkies
ARMax
8JYZ-AFCZ-GA6E4
MHAB-YQ7H-HJ9VR
Sub Tank Full by Codejunkies
ARMax
GB5M-ZRJ4-AN1HC
8QMM-8Q21-R8BHV
Sub Tanks by Codejunkies
ARMax
RN5C-77C5-AYK33
3G2E-XY2Q-M9V3A