Languages Size CRC32 Region Serial
Japanese 256K F159CA70 Japan SHVC-AGWJ-JPN