Languages Size CRC32 Region Serial
Japanese 512K C3B318CD Japan DMG-AJJJ-JPN (RK141-J1)