Languages Size CRC32 Region Serial
Japanese 604M 46DB039B Japan ULJM-05104