Languages Size CRC32 Region Serial
Japanese 128M 29835CA4 Japan BKAJ